Heategevuspartner   |

Juhised viiruse tõkestamiseks!

Head Nõmme Kalju lapsed ja lapsevanemad,

Esmatähtis kõikide nõuete ja piirangute valguses on ilmsete haigusnähtudega noori treeningutele lubada ei tohi! Palume lapsevanematel need otsused  teha  (vajadusel mõõta hommikul temperatuuri) ega saata  treeningutele sellises seisundis lapsi, ka klubi treeneritel  tuleb olla tähelepanelikud ja valmis vastu võtma otsuseid, mis arvestaksid teistega. 

Meie jaoks on oluline, et treeningute korraldamine spordirajatistes jätkuks ning noorte harjumus füüsiliseks aktiivsuseks järjepidevalt tõuseks.

 

1. Treeningule  ja staadionile saabudes

- Treeneril palume  informeerida kõiki treeningutes osalejaid ja lapsevanemaid treeninggruppide koosseisudest ja treeningaegadest. Info kättesaadav Sportlyzer süsteemis. Iga treeningule saabuja peab enda tuleku märkima Sportlyzeris.

- Treeningule  haigusnähtudega noormängijaid ja hilinejaid ei lubata. 

Mängijad ja muu personal võivad treeningutel ja võistlustel osaled vaid juhul, kui nad on täiesti terved! Kui isikul on külmetushaigustele viitavaid tunnuseid, siis tuleb jääda kodusele jälgimisele, teavitada sellest klubi  treenerit ja helistada perearstile. Kui isik on suunatud testimisele, siis teavitada sellest Eesi Jalgpalli Liitu.

Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena. Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne.). Treeneril on lubatud kahtluse korral mõõta isiku kehatemperatuuri.

-  Staadioni hoonesse ja väljakule siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad. Iga treeninggrupi juures on vastutav isik (treener või staadioni administraator), kes koordineerib tegevusi ja informeerib kõiki kehtestatud reeglitest. Lapsevanematel palume vältida kontakte staadionil olevate isikutega.

- Kogu tegevuse vältel leiate sissepääsus desinfitseerimisvahendite kättesaadavuse, mis tagatud kõikidele isikutele, staadionile sisenedes väravas enne ja pärast treeningut kohustuslik käte desinfitseerimine.

- Palume vältida gruppides kogunemisi ja  teiste isikutega  hoida vähemalt kahemeetrist vahet. Palun vältigekätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte.

- Siseruumide kasutamine riietumiseks vaid  äärmisel vajadusel  eelneval kokkuleppel

Võimalusel treeningute eelselt ja järgselt vältidariietusruumide kasutamist (trenni eelne riietumine ja trenni järgne pesemine võiks toimuda kodudes). Iga treeninggrupi osalejal peab olema eelnev kokkulepe staadionihoones riietusruumi kasutuseks. Peale treeningut pane kuiv särk selga ,et vältida haigestumist ja riietuda vastavalt ilmale ja suundu otse koju. Korraga ei tohi riietusruumi siseneda enam kui 12 isikut (ruumi täituvuse korral pead ootama) , vastavalt staadionil määratud graafikule. Igal isikul palume siseruumides viibida mitte enamkui 10 minutit ja kasutada maski. 

- Staadionil on kasutuses tualettruumid nii välikäimlate näol kui kui siseruumides. Palun järgi hügieeninõudeid ja pese alati käsi (välikäimlaes kasutuses desinfitseerivad vahendid).

- Rattad tuleb jätta staadionist välja, kinnitades need aia külge või vastavasse parklasse. Isiklikud asjad tuleb samuti tribüünil või väljaku ääres paigutada 2 m reeglit järgides.

 


2. Treening

-Mitme treeninggrupi üheaegsel tegutsemisel  palume hoiduda erinevate treeninggruppide kokkupuudetest treeningute eel ja treeningute vahelisel ajal.

- Jälgida sotsiaalse distantsi järgmise nõuet (joogipausid, venitused, vestlusringid).

-Treeningutel osalejatel on kohustus kasutada isiklikku varustust: joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilint, hüppenöör jne.

- Treener jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

-Treeningu lõpus on treeningvarustuse kokku korjamine  ja desinfitseerimine iga treeneri kohustus .

Palume kõikidel lastel või lapsevanematel lapse osalemine treeningutel eelnevalt Sportlyzeris kinnitada. Kui mängija ei saa treeningul osaleda siis palun sellest koheselt enda treenerit teavitada. Sel juhul saab noormängija jätkata treeninguid individuaalprogrammi alusel iseseisvalt. 

Meie kõigi ühine pingutus ja korrektne käitumine on peamine! 

Vältida ebavajalikke kontakte väljaspool treeninguid ja võistlusmänge. 

Mängude  toimumise eel, ajal ja järgselt nii  kodu kui ka külasimseekonnal riietusruumide kasutamine piiratud (pole üldse võimalik) vastavalt Staadioni administratsioonilt saadud infole. Vaid äärmisel vajadusel, eelneval kokkuleppel on see võimalik! 

Kodumeeskonna treener ja staadioni administraatorid informeerivad sellest klubide esindajaid (ka kirjalikult)!

 

3. Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed 

 • Ruumide koristamine ja desinfitseerimine .
 • Oluline on jälgida käte hügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimis vahendit, käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb.png

 

4. Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele siseruumides

 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata.
 • Korraldaja tagab inimeste hajutamise. Treening tuleb korraldada võimalusel viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega.
 • Treening- riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, v.a huvitegevuse/-hariduse raames ja kõikide spordialade võistkondade puhul, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.
 • Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas).
 • Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja.
 • Treeningule on võimalusel tagatud eelregistreerimine. Eelregistreerimine pole vajalik treeninggruppide puhul, kes käivad samas koosseisus kindlatel kellaegadel regulaarselt koos. Eelregistreerimine on vajalik treeningsaalide puhul, kus käiakse vabalt valitud aegadel, et vältida ühte treeningsaali liiga paljude inimeste kogunemist ning järjekordade tekkimist treeningsaalide sissepääsude juures. (nt: jõusaali treeningud, rühmatreeningud spordiklubis).
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: jõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik, kaitsemaskide kasutamine spordi tegemise ajal ei ole soovitatav.
 • Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 • Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 • Treeningute korraldamise ja meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustega uueks kooliaastaks saab tutvuda siin - https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Allikas: Kultuuriministeeriumi teavitus seoses Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 282 – COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

 

5. Viited Terviseameti soovitustele ja juhistele:

Soovitused Covid-19 kahtlusega inimesele või nakatanule:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/soovitused-covid-19-inimesele-som-ta_29032020.pdf

Isolatsiooni lõpetamise juhis:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/isolatsioonide_lopetamine_eis_15.05.2020.pdf

Juhis lähikontaktsetele:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/lahikontaktse_juhis_alates1805.pdf

Koduse ravi juhis COVID-19 positiivsele inimesele eneseisolatsiooniks:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/patsiendi_kodune_ravi_covid-19_10.06.20_.pdf

Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitused:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID

 

 

Antud Nõmme Kalju klubi poolsed reeglid on kokku pandud vastavalt  Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusele nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ja Eesti Jalgpalli Liidu lisatud soovitustel.

 

Kui Teil midagi jäi arusaamatuks või tahaksite mõtteid vahetada, siis palun küsi julgelt treenerilt või võta ühendust klubiga.

 

Nõmme Kalju FC
www.jkkalju.ee